USUŃ NA 24H
MENU LIGOWE
POZIOMY ROZGRYWEK
AKTUALNOŚCI
ROZGRYWKI
STATYSTYKI
FUTBOL.TV
TURNIEJE
WYWIADY
SOCCA CUP
GALERIA
1 LIGA
2 LIGA
3 LIGA A
3 LIGA B
Regulamin

I. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Rozgrywki prowadzone są przez firmę ANNOX Anna Milewska z siedzibą w Warszawie, w dalszej części zwaną Organizatorem.
 2. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest:
  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego i listy zawodników oraz przesłanie drogą mailową na adres, bądź też wypełnienie wspomnianych dokumentów za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej rozgrywek;
  2. dokonanie opłaty za rozgrywki w wysokości ustalonej z organizatorem. Istnieje możliwość dokonania płatności w trzech ratach. Wpłat należy dokonywać na konto: 81 1050 1025 1000 0092 1901 0163
  3. Zgłoszenie do rozgrywek skutkuje zaakceptowaniem regulaminu Ligi Fanów

II. ZESPOŁY I ZAWODNICY

 1. System rozgrywek uzależniony jest od liczby drużyn zgłoszonych do danego sezonu i będzie ogłoszony przed startem każdego z nich.
 2. Każda drużyna musi posiadać swojego reprezentanta (kierownika), który:
  1. zgłasza i wycofuje drużynę z rozgrywek
  2. odpowiada za kontakt z Organizatorem w związku ze sprawami dotyczącymi jego drużyny
  3. odpowiada za zachowanie drużyny przed, podczas jak i po meczu
  4. odpowiada za niedopuszczenie do gry zawodników do tego nieuprawnionych.
 3. W rozgrywkach mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. W przypadku gry niepełnoletniego zawodnika odpowiedzialność spoczywa na kapitanie drużyny, który winien dysponować stosowną zgodą od przedstawicieli ustawowych małoletniego
 4. Każdemu uczestnikowi rozgrywek znane są zasady gry w piłkę nożną i każdy uczestnik gry ma pełną świadomość, że może nabawić się kontuzji w trakcie gry. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału zawodnika w rozgrywkach piłkarskich oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry. Każdy zawodnik gra na swoją odpowiedzialność. Zaleca się uczestnikom rozgrywek - w celu ochrony ubezpieczeniowej - zawarcie ubezpieczenia od NNW.
 5. Maksymalnie dwóch zawodników z drużyny może grać w wyższych klasach rozgrywkowych w różnych zespołach. W przypadku wystawienia w rozgrywkach drugich i kolejnych zespołów limit graczy występujących w wyższych klasach rozgrywkowych zwiększony jest do maksymalnie trzech zawodników. Dopuszcza się zmianę drużyny tylko w sytuacji wyjątkowej (np. wycofanie się dotychczasowej drużyny zawodnika)
 6. Kapitan zobowiązuje się niezwłocznie do przekazania treści Regulaminu członkom drużyny.  
 7. W ciągu 14 dni od daty podpisania karty zgłoszeniowej, każdy z zawodników może zgłosić swoje uwagi do Regulaminu Rozgrywek do organizatora drogą elektroniczną na adres kontakt@ligafanow.pl
 8. W ciągu 72 godzin od ostatniego meczu drużyna ma prawo do zgłoszenia jakichkolwiek uwag, zastrzeżeń w kwestii odbytego spotkania drogą elektroniczną. Kapitan wraz z zastępcą zobligowani są do zaktualizowania danych osobowych w przypadku ich zmiany.
 9. Kapitan zobowiązany jest do poinformowania organizatora o nowych zawodnikach, którzy dołączyli w trakcie sezonu do drużyny i wpisanie ich na listę w protokole meczowym.
 10. Każda drużyna zobowiązana jest do wpłacenia wpisowego za udział w rozgrywkach w terminie uzgodnionym z organizatorem. Odpowiedzialność za wpłatę całej kwoty spoczywa na osobie zgłaszającej drużynę do rozgrywek piłkarskich. 
 11. Zgłoszenie do rozgrywek i brak zgłoszonych uwag do Regulaminu przez zawodnika oznacza pełną jego akceptację i nakłada obowiązek jego przestrzegania przez uczestników rozgrywek.
 12. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach ma obowiązek występowania w jednakowych strojach z numerami na plecach (od 1 do 99) Przy czym drużynom, które nie  posiadają jednolitych, ponumerowanych strojów Organizator na czas meczu użycza znaczników.
 13. W sytuacji gdy choćby jeden zawodnik zdecydował się na grę w znaczniku, reszta drużyny również jest zobowiązana do nałożenia znaczników. Sędzia ma prawo, pod groźbą walkowera, nie dopuścić do meczu drużyny, która nie godzi się na założenie znaczników.
 14. Zawodnik nie może posiadać jakichkolwiek przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla niego oraz innych uczestników meczu (zegarki, kolczyki, naszyjniki itp.). Dopuszcza się grę w okularach korekcyjnych, jednak tylko za zgodą Organizatora, która zapadła po wcześniejszym zwróceniu się zainteresowanego drogą pisemną.
 15. Każdy zawodnik winien występować w obuwiu sportowym - buty sportowe na płaskiej podeszwie (halówki), turfy oraz lanki. Zabrania się grania w obuwiu mającym jakiekolwiek elementy metalowe.
 16. Za kibiców odpowiada drużyna i jej kapitan. Jeżeli sympatycy danego zespołu zakłócają spokój rozgrywek, Organizator ma prawo poprosić kapitana zespołu o podjęcie stosownych czynności. W skrajnych przypadkach Organizator ma prawo wykluczyć z rozgrywek zespół, którego kibice zakłócają spokój rozgrywek.
 17. Kibice są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu, na którym są rozgrywane mecze.
 18. Przełożenie terminu rozegrania spotkania jest możliwe tylko za zgodą Organizatora i drużyny przeciwnej. Zespół występujący o zmianę terminu meczu musi zwrócić się o to do Organizatora przynajmniej(!) tydzień przed pierwotnym terminem jego rozegrania. Prośby złożone później nie będą rozpatrywane.
 19. Terminarz rozgrywek przygotowywany jest na 1,5 tygodnia przed daną kolejką i złożony jest on z podsyłanych propozycji meczowych. W przypadku rozegrania meczu ostateczne słowo należy do gospodarza.   
 20. Organizator ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu danej drużyny z rozgrywek w przypadku:
  1. braku przewidzianej regulaminem wpłaty
  2. wybitnie niesportowego zachowania się zawodników i osób związanych z drużyną przed, w czasie lub po meczu
  3. notorycznego łamania postanowień regulaminu Ligi Fanów
  4. trzykrotnego niestawienia się na spotkanie w jednej rundzie.
 21. W przypadku wycofania drużyny z rozgrywek osoba do tego uprawniona powinna powiadomić o tym fakcie Organizatora.
 22. Drużynom, które zostały wykluczone lub wycofały się z rozgrywek nie przysługuje zwrot wniesionej wcześniej opłaty.
 23. W przypadku wykluczenia lub wycofania się drużyny, organizator ma prawo zastąpić ją innym zespołem będącym na liście rezerwowej.
 24. Drużyna, która awansowała do wyższej klasy rozgrywkowej, nie musi ostatecznie grać w wyższej lidze - może pozostać na tym samym poziomie rozgrywek co w poprzednim sezonie. 
 25. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w lidze dla celów marketingowych.
 26. Każdy zawodnik zgłoszony do rozgrywek zobowiązany jest do posiadania na zawodach dokumentu tożsamości oraz okazania go na wezwanie Organizatora lub sędziego zawodów:
  1. W przypadku nie okazania dokumentu tożsamości zawodnik traktowany jest jako nieuprawniony do gry, a jego drużyna zostaje ukarana walkowerem -1 punkt i wynikiem 0:3;
  2. Organizator - względnie sędzia zawodów - ma prawo do sprawdzenia tożsamości zawodników występujących w danym meczu przed jego rozpoczęciem, w trakcie przerwy i po zakończonym spotkaniu;
  3. Drużyna przeciwna powinna zgłosić chęć sprawdzenia tożsamości zawodników rywali do Organizatora lub sędziego przed meczem za pośrednictwem kapitana. Wszelkie prośby co do sprawdzenia tożsamości zawodników drużyny przeciwnej zgłoszone w trakcie lub po zakończonym spotkaniu nie będą przyjmowane;
  4. Sprawdzana drużyna powinna dostarczyć dowody tożsamości zawodników występujących w danym meczu najpóźniej 15 minut po zakończeniu spotkania. Sprawdzenie dokumentów przebiega pod opieką Organizatora i w obecności obu kapitanów drużyn.
 27. W meczach nie mogą brać udziału zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 28. W każdej drużynie do rozgrywek może być zgłoszonych maksymalnie 25 zawodników (tylko oni mogą brać udział w meczu), przy czym na boisku przebywa 5 zawodników z pola oraz bramkarz. W przypadku, gdy w meczu uczestniczy zawodnik niezgłoszony, drużyna w której gra ukarana zostaje walkowerem (-1 punkt) i rezultatem 0:3. Organizator może zwiększyć limit zawodników w zespole, jednak nie więcej niż do liczby 20 graczy, na pisemny wniosek kierownika zespołu.
 29. Zawodników można zgłaszać najpóźniej przed rozpoczęciem 3 meczu w danej rundzie. Dane nowego zawodnika (imię, nazwisko) należy przesłać na adres albo przekazać osobiście Organizatorowi.
 30. Po 3 swoim meczu drużyna ma prawo dopisać kolejnych 4 zawodników do swojego składu, ale w każdej kolejce po jednym graczu. Nie dopisujemy zawodników w 8 i 9 kolejce chyba że zgodę wyrazi kapitan drużyny przeciwnej.
 31. Zespoły rywalizujące w lidze i zainteresowane dalszym uczestnictwem w rozgrywkach zobowiązane są do ponownego zgłoszenia drużyny przed rozpoczęciem każdej rundy

III. ZASADY ROZGRYWEK

 1. Mecze odbywać się będą zgodnie z terminarzem ustalonym przez Organizatora. Terminarz dostępny jest na stronie internetowej http://www.ligafanow.pl
 2. Gra odbywać się będzie piłką o rozmiarze 5, na bramki o wymiarach 5m x 2m.
 3. Rozgrywki LIGI FANÓW prowadzone są w systemie dwurundowym: jesień - wiosna.
 4. Wpisowe za każdą rundę płacone jest oddzielnie zgodne z ofertą rozgrywek.
 5. Przed meczem kapitanowie lub kierownictwo obydwu drużyn powinni sprawdzić poprawność danych zawartych w protokole i uzupełnić go, jeśli taka potrzeba zaistnieje (wpisanie numeru zawodnika, poprawienie imienia itp.)
 6. W przypadku gdy obie drużyny posiadają koszulki w tych samych kolorach, obowiązek założenia znaczników spoczywa na drużynie będącej gospodarzem tego meczu (wymienionej w sprawozdaniu meczowym na pierwszym miejscu). Organizator zastrzega sobie jednak możliwość nałożenia tego obowiązku na drugą drużynę, biorąc pod uwagę jej liczebność oraz kompletność ich strojów.
 7. Bramkarz musi zdecydowanie wyróżniać się strojem zarówno w stosunku do swojej drużyny, jak i drużyny przeciwnej. Dopuszcza się grę bramkarzy przeciwnych drużyn w strojach tego samego koloru.
 8. Podczas meczu tylko kapitan drużyny ma prawo rozmowy z sędzią, w związku z podjętymi przez niego decyzjami.
 9. Jeśli któraś z drużyn nie stawiła się do rozegrania meczu, sędzia po upływie 5 minut od ustalonej godziny rozpoczęcia spotkania odgwizduje walkower na korzyść drużyny przeciwnej. Nieobecny zespół zostaje ukarany odjęciem 1 punktu z dotychczasowego dorobku. Wynik meczu weryfikowany jest w wysokości 3:0 dla drużyny obecnej na boisku oraz przyznaniem 3 punktu za odniesione zwycięstwo. W przypadku walkowera zdobyte bramki i punkty super star wędrują do obecnie najlepszych zawodników wygranej drużyny 
 10. Po meczu kapitanowie drużyn powinni zapoznać się z protokołem, aby uzyskać informację o końcowym wyniku, strzelcach bramek, asystach oraz o karach.
 11. W sytuacjach wyjątkowych Organizator ma prawo do zmiany terminu spotkania.
 12. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów.
 13. O pozycji w tabeli decyduje większa liczba zdobytych punktów. W przypadku równej liczby punktów o wyższej pozycji w tabeli kolejno decyduje:
  1. wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami (jeśli dotyczy to więcej niż dwóch drużyn tworzona jest ?mała tabela?, w której uwzględniane są tylko mecze między zainteresowanymi zespołami)
  2. bilans bramek
  3. większa liczba strzelonych goli
  4. większa liczba zwycięstw
 14. W przypadku, gdy żaden z wyżej wymienionych punktów nie rozstrzyga kolejności drużyn w tabeli, zarządza się rozegranie dodatkowego meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami. W sytuacji, gdy w dodatkowym meczu padnie rezultat remisowy, zarządza się - bezpośrednio po nim - serię rzutów karnych.
 15. Zespoły zajmujące pierwszą i drugą lokatę w pierwszej lidze otrzymują odpowiednio tytuły: mistrza i wicemistrza Ligi Fanów. 
 16. Zespoły z trzech czołowych miejsc w niższych klasach rozgrywkowych zdobywają automatycznie awans do wyższej ligi.
 17. Zespoły z trzech ostatnich miejsc w poszczególnych ligach, spadają bezpośrednio do niższych klas rozgrywkowych (z 1 do 2, z 2 do 3 itd). Wyjątek stanowi najniższa z lig, o której decyduje organizator Ligi w zależności od sytuacji.
 18. Wszystkie wyniki z rundy drużyny wykluczonej z rozgrywek zostają anulowane, jeśli rozegra ona mniej niż 50% meczów w rundzie. Jeżeli rozegra ich więcej - wyniki zostaną utrzymane, zaś w meczach nierozegranych - zostaną przyznane walkowery dla drużyn przeciwnych. Drużyna, która została wykluczona, sklasyfikowana zostaje na ostatnim miejscu i od nowego sezonu może ubiegać się o udział w najniższej klasie rozgrywek.
 19. Zasady ustalania kolejności w sezonie 2020/2021 dla 9 poziomu rozgrywek gdzie drużyny po rundzie zasadniczej zostały podzielone na dwie grupy - grupa finałowa i grupa utrzymaniową.
  - liczba zdobytych punktów w całym cyklu rozgrywek
  - liczba zdobytych punktów w rundzie zasadniczej
  - liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednich w rundzie zasadniczej
  - różnica bramek w meczach bezpośrednich w rundzie zasadniczej

IV. PRZEPISY GRY

 1. Każde spotkanie trwa 2x25 minut plus czas doliczony przez sędziego. O czasie doliczonym decyduje tylko i wyłącznie arbiter danego spotkania na podstawie zdarzeń mających miejsce podczas meczu.
 2. Zawody nie mogą być rozpoczęte, jeśli choć jedna z drużyn ma w swoim składzie mniej niż 4 zawodników.
 3. W przypadku gdy na skutek wykluczeń w danej drużynie zostanie mniej niż czterech zawodników sędzia przerywa mecz, a wynik weryfikowany jest zgodnie z Regulaminem Ligi Fanów (walkower 3:0 na korzyść drużyny przeciwnej za wyjątkiem sytuacji, w której aktualny wynik jest dla drużyny niezdekompletowanej korzystniejszy - w tej sytuacji wynik z momentu przerwania meczu zostaje utrzymany). Bramki zdobyte oraz kartki pokazane do momentu przerwania zawodów wliczają się do klasyfikacji indywidualnych. Drużyna zdekompletowana ponosi wszelkie konsekwencje przewidziane w zapisie dotyczącym przyznania walkowera.
 4. Każda drużyna podczas meczu może dokonać nieograniczonej liczby zmian. Zmiany nie wymagają przerwy w grze. Zmiana może zostać dokonana tylko w wyznaczonej strefie, która znajduje się z boku boiska. Zawodnik wchodzący może pojawić się na boisku tylko wtedy gdy zawodnik schodzący opuścił już pole gry.
 5. W sytuacji gdy zmiana zostanie przeprowadzona nieprawidłowo, sędzia przerywa mecz, zawodnik wchodzący zostaje ukarany żółtą kartką i karą minutową. Gra wznawiana jest rzutem wolnym z miejsca, gdzie była piłka w momencie przerwania gry.
 6. W przypadku gdy zawodnik rezerwowy z premedytacją przerywa akcję rywali karany jest czerwoną kartką, a drużyna dziesięciominutową karą.
 7. Zmiana bramkarza musi zostać zgłoszona sędziemu i jest możliwa tylko podczas przerwy w grze.
 8. Wszystkie rzuty wolne ( poza nakładką, wślizgiem, niesportowym zachowaniem) są bezpośrednie i mogą być wykonywane bez gwizdka, jednak to sędzia decyduje ostatecznie czy gra wznawiana jest na gwizdek czy też bez jego użycia.
 9. Odległość zawodników drużyny przeciwnej od piłki przy wznawianiu gry wynosi 5 metrów.
 10. Dopuszcza się grę wślizgiem bezkontaktowym wykonanym w sytuacji, gdzie w otoczeniu pola gry nie ma innego zawodnika drużyny przeciwnej ( minimum 3 metrów ) w przypadku blokowania strzału na bramkę lub ratowanie piłki wychodzącej na poza pole gry . Każda próba wykonania wślizgu bezpośrednio przy zawodniku drużyny przeciwnej traktowana jest jako naruszenie przepisów gry. Sędzia w takiej sytuacji zarządza rzut wolny bezpośredni.
 11. Wykrok zawodnika który nie dotyka pośladkiem murawy nie jest traktowany jako wślizg.
 12. Bramkarz w swoim polu karnym może używać wślizgów.
 13. Rzut z autu wykonywany jest rękami z linii bocznej boiska lub spoza niej. Bezpośrednio z autu nie można zdobyć bramki.
 14. Rzut od bramki wykonywany jest przez bramkarza nogą poza własne pole karne. Bramkarz po złapaniu piłki z gry może wprowadzić ją do gry ręką lub nogą.
 15. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów.
 16. Dopuszcza się możliwość sędziowania danego spotkania przez dwóch sędziów. Organizator o tym fakcie poinformuje drużyny najpóźniej na 5 minut przed danym spotkaniem.
 17. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
 18. Bezpośrednio z rozpoczęcia gry można zdobyć bramkę.
 19. Zawodnik ma 4 sekundy na wznowienie autu, rożnego, wolnego lub wybicie piątki (przede wszystkim drużyny która w danym momencie jest na prowadzeniu)

V. SANKCJE KARNE

 1. Protesty dotyczące rozegranego meczu mogą być złożone przez kierownika drużyny w ciągu 24 godzin od zakończenia spotkania na adres mailowy: Protesty zgłoszone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Gracze karani są kartkami oraz karami czasowymi. Żółta kartka oznacza 3-minutową karę po której zawodnik może wrócić do gry. Żółta kartka w szczególności przyznawana jest za błędnie wykonaną zmianę nie w strefie zmian, za przekleństwa na boisku, za taktyczny, ostry faul na przeciwniku, za wejście nieuprawnionego zawodnika na plac gry w czasie spotkania.
 3. Kartka czerwona oznacza 10-minutową karę i wykluczenie z meczu. Drużyna wówczas  gra w osłabieniu przez 10 minut.
 4. Za zachowanie swoich kibiców i zawodników rezerwowych odpowiada cala drużyna. W przypadku otrzymania żółtej/czerwonej kartki przez kibica, zawodnika rezerwowego z plac gry musi opuścić zawodnik z pola.
 5. Każdy zawodnik który otrzymuje karę musi opuścić plac gry na wyznaczone minuty.
 6. Zawodnik, który w danym meczu otrzyma drugą żółtą kartkę ( w konsekwencji czerwona ) zostaje wykluczony już z gry w danym spotkaniu , a drużyna gra w osłabieniu przez 3 minut. Zawodnik powinien opuścić plac gry i udać się na trybuny. Zawodnik, który otrzyma dwie żółte kartki w jednym meczu może grać w następnym spotkaniu. 
 7. W przypadku wejścia na boisko nieuprawnionego zawodnika drużyna przeciwna może zażądać walkowera. 
 8. Kiedy drużyna grająca w 3-minutowym osłabieniu straci bramkę, na boisko nie może powrócić ukarany zawodnik, bądź też jego współpartner.
 9. Tylko sędzia prowadzący mecz może zezwolić na wejście zawodnika po upływie czasu kary.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do nałożenia kar na podstawie zapisu video.
 11. Zawodnik, który został ukarany czerwoną kartką zostaje zawieszony obligatoryjnie na jeden mecz, jednakże po zapoznaniu się Organizatora rozgrywek z zaistniałą sytuacją, kara ta może zostać zwiększona.
 12. W przypadku zachowań wybitnie niesportowych (np. ubliżanie, wyzywanie arbitra/organizatora, uderzenie przeciwnika,) Organizator może podjąć decyzję o nałożeniu kar dyscyplinarnych w stosunku do drużyny (ujemne punkty, wykluczenie z rozgrywek) oraz zawodników (zawieszenie lub wykluczenie z rozgrywek). W sytuacji, gdy wskutek zachowania osób związanych z drużyną (np. kibice) dojdzie do zniszczenia mienia, osoby te są zobowiązane do pokrycia kosztów naprawy rzeczy zniszczonych.
 13. Zawieszenie zawodnika w danym spotkaniu skutkuje zawieszeniem go na wszystkich poziomach i w pozostałych drużynach grających w Lidze Fanów.
 14. Walkower oznacza porażkę drużyny nim ukaranej w stosunku 0:3 i odjęciem 1 pkt. Drużyna ukarana traci prawo do wszelkich rabatów udzielonych przez Organizatora w sezonie bieżącym oraz w sezonie następnym. Walkower można otrzymać za:
  1. niestawienie się drużyny na mecz w terminie wyznaczonym przez Organizatora
  2. grę nieuprawnionego zawodnika
  3. przerwanie meczu z powodu kar lub nieoczekiwanych zajść 

VI. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ROZGRYWEK

 1. Organizator zapewni każdej drużynie występującej w Lidze Fanów:
  1. rozegranie w rundzie minimum 9 spotkań ligowych
  2. prowadzenie oficjalnej strony rozgrywek poprzez: uaktualnianie na bieżąco wyników spotkań, tabel, statystyk drużynowych i indywidualnych, terminarza, zamieszczania na stronie internetowej opisów meczowych, rozpatrywanie złożonych protestów
  3. tworzenie galerii foto
  4. wodę
  5. obsadę sędziowską
  6. apteczkę medyczną
 2. Za występ w Lidze Fanów Organizator przewidział następujące nagrody:
  1. drużyny, które zajmą I, II oraz III miejsce w danej lidze otrzymają: puchar, medale, sprzęt sportowy, Vouchery na usługi ZINA. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach Lidze Fanów otrzyma pamiątkowy Puchar i szalik.
  2. z każdej z lig zostanie wybrany najlepszy bramkarz, najlepszy strzelec, kanadyjczyk, asystent, zawodnik i MVP, którzy zostaną uhonorowani pamiątkowymi statuetkami oraz sprzętem sportowym firmy ZINA.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się  z niniejszym regulaminem oraz jego przestrzegania.
 2. Organizator ma pełne i wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 3. Każda z drużyn zobowiązana jest do zachowania porządku i czystości na terenie obiektu, na którym rozgrywane są mecze Ligi Fanów. 
 4. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych używek oraz palenia tytoniu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie jeśli uzna to za stosowne. W przypadku wycofania się z rozgrywek którejś z drużyn, Organizator nie przewiduje rozegrania dodatkowych meczów i zwrotu kosztów za nierozegrane mecze.
 6. Wszystkie wątpliwe kwestie dotyczące protestów, kar czy innych wykroczeń rozpatrywane są przez Organizatora.
 7. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do rozgrywek Piłkarskiej Ligi Fanów powinien poddać się badaniom lekarskim stwierdzającym jego dobry stan zdrowia. Za niewykonanie badań i wynikających z tego powodu wypadków i konsekwencji prawnych odpowiedzialność spada na zawodnika.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy medyczne w trakcie rozgrywania meczów ? zawodnicy posiadają świadomość, że w razie urazu nie mogą ubiegać się o odszkodowanie ze strony Organizatora rozgrywek.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zajęciach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadków oraz skutków przed, po i w czasie gry.
 10. Zawodnicy Piłkarskiej Ligi Fanów nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas uczestnictwa w rozgrywkach piłkarskich.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu sportowego.
 12. W kwestiach nieujętych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy gry w piłkę nożną wraz z postanowieniami PZPN-u oraz okólnikami do tych przepisów.